Léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě


• Metoda dle Kabata / Proprioceptivní neuromuskulární facilitace

  Proprioceptivní svalová facilitace využívá prvky, které vycházejí z přirozených pohybů člověka. Jde o pohyby horních, dolních končetin a trupu uspořádaných do jednotlivých vzorců. Svalové skupiny pracují v několika rovinách, jsou využívány k obnovení a zlepšení kvality pohybu.
Významné elementy PNF jsou standardní pohybové vzorce, přizpůsobované vedení pohybu a přizpůsobovaný odpor. Ve skladbě pohybů hraje důležitou roli diagonální a spirálovitý pohyb. Nejnápadnější složkou metody jsou diagonální pohyby s rotací, což umožňuje maximální protažení svalů.
Vhodná /Určena pro:
Onemocnění CNS : centrální parézy, sclerosis multiplex aj
Poškození periferních nervů
Ortopedické poruchy: degenerativní onemocnění páteře a končetinových kloubů, stavy po operacích páteře, kloubů, funkční poruhy pohybového systému a svalové dysbalance
Traumatická poškození pohybového aparátu, stavy po zlomeninách, poranění vazů, šlach a svalů, svalová atrofie a kloubní kontraktury po delším znehybnění
Oslabení svalů a omezení rozsahu pohybů, nedostatečná kloubní stabilita, porucha svalové koordinace, spasticita
KI: bolest….některá závažná onemocnění srdce, metastazující zhoubné nádory a horečnaté stavy

• Brügger koncept

  Diagnostický a terapeutický koncept. Cílem terapie je dosáhnout vzpřímeného držení těla. Terapie zahrnuje korekci držení těla, přípravná opatření, aplikaci horké role, zlepšení excentrické schopnosti příslušných svalových skupin, cvičení s Thera-Bandem.

• Metoda McKenzie

  Diagnostický a terapeutický systém, který je založen na mechanizmu produkce a snižování bolesti v přímém důsledku na pohyb nebo polohu daného kloubu či celého těla. Testování a terapii provádí vyškolený fyzioterapeut. Efektivnost terapie je velice účinná když má pacient aktivní přístup a preventivními opatřeními pak může předcházet dalším bolestem.
Vhodná /Určena pro: vertebrogenní potíže, tj. bolestivé syndromy v oblasti zad a krční páteře s výjimkou zjevných patologických změn na páteři a přilehlých strukturách (nádorová onemocnění, cévní procesy aj.)

• Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové

Cvičební postup, kterým se dosahuje svalová aktivita potřebná k odstranění svalové nerovnováhy, rozbití špatných pohybových stereotypů a stabilizaci správného držení těla ve stoji, v sedě a při chůzi. Technika obsahuje mimo kožního dráždění chodidel a aktivace svalů nohy soustavu balančních cviků prováděných v různých posturálních polohách. Cílem je dosažení reflexní, automatické aktivace žádaných svalů a to v takovém stupni, aby pohyby nevyžadovaly výraznější volní kontrolu.
Vhodná /Určena pro: nestabilní poúrazový kotník, nestabilní koleno, chronické vertebrogenní syndromy, obecně vadné držení těla, idiopatická skolióza, organické mozečkové a vestibulární poruchy, poruchy hlubokého čití, stavy vyžadující funkční stabilizaci páteře.