Metoda dle Ludmily MojžíšovéZrod metody Ludmily Mojžíšové a její rozšíření
   Ludmila Mojžíšová zasvětila celý svůj život problematice funkčních poruch pohybového aparátu. Původně pomáhala vrcholovým sportovcům zmírnit či zcela odstranit bolesti
namáhaných svalů. Byla si dobře vědoma důležitosti správného a pravidelného cvičení, po kterém je zapotřebí svaly nechat správně relaxovat. Při práci se sportovci sledovala i
negativní dopady jejich nadměrné specializace pohybových úkonů, kdy dochází k přílišnému přepínání používaných svalů a naopak ochabování svalů jiných. Ze zkušenosti a na základě
četných pozorování přistoupila Ludmila Mojžíšová k prvním pokusům o mobilizaci páteře, sakroiliakálního skloubení a žeber. Zpětná vazba u žen postupně ukazovala i pozitivní efekty
v léčbě gynekologických obtíží. Rok 1977 představoval počátek tříleté spolupráce s doktorem gynekologie, profesorem Evženem Čechem. Společnou prací pomohli mnoha ženám a
podíleli se na vědeckém výzkumu, jenž se týkal rehabilitace při léčbě sterility a dalších problémů v oblasti gynekologie. V průběhu let tak zpracovala vlastní postupy k léčbě bolestí v
oblasti zad a její další úsilí bylo směřováno na léčení mužské a ženské sterility, dnes obecně známé pod názvem metoda Ludmily Mojžíšové. I přes hojné úspěchy a výzkumy prosazení
samotné metody do lékařské praxe neproběhlo hned a bylo doprovázeno mnohými překážkami. Atestace na novou metodu léčby s názvem „Rehabilitační léčba některých druhů
funkční ženské sterility“ byla L. Mojžíšové udělena až v roce 1990.

Od roku 1991 je tato metoda oficiálně uznána ministrem zdravotnictví Martinem Bojarem jako metoda první volby v oblasti léčby ženské neplodnosti.
Tak byla započata cesta pro široké uplatnění metody v lékařské praxi.

Metoda Ludmily Mojžíšové coby způsob léčby neplodnosti je postaven na reflexním ovlivnění aparátu pánevního dna propleteného řadou nervů a svalů, používá pohybovou léčbu v
oblasti křížové kosti, bederní páteře, kostrče, pánve a svalů, jež mají vliv na jejich vzájemné umístění. Tato terapie se skládá z několika setkání u fyzioterapeuta/fyzioterapeutky,
který je v této oblasti důkladně proškolen a aby bylo docíleno úspěšného výsledku, je zapotřebí, aby pacient prováděl dané cviky doma s každodenní pravidelnosti. Při první návštěvě
je vysvětleno, jak vznikají jednotlivé blokády a spazmy, následuje vysvětlení důležitosti pravidelného cvičení, dále je pacient vyšetřen a fyzioterapeut mu prakticky předvede cviky.
Sestava cviků je cílena na uvolnění, ale zároveň posílení m. levator ani a gluteálních svalů. Pacientce jsou předvedeny dvě série cviků skládající se vždy ze tří konkrétních cviků,
uvolňují sakroiliakální skloubení a bederní páteř. Během dalších návštěv je vždy kontrolována správnost aplikovaných cviků, případně může být provedeno uvolnění lumbální páteře a
sakroiliakálních kloubů za pomoci měkké techniky, případně mobilizace kostrče per rektum. Jestliže jsou lumbální a sakroiliakální klouby uvolněné a spazmy na stěně břišní vymizely,
je ženě ukázána třetí trojice cviků posilující svaly pánevního dna, paravertebrální svaly, břišní svaly a gluteální svaly. Nejsou-li zjištěny při kontrole již žádné blokády, spazmy či
příznaky subjektivního charakteru (např. různé bolesti), žena již může pokračovat ve cvičení sama.

Kdy může metoda pomoci
U následujícího výčtu potíží  může dojít díky metodě Ludmily Mojžíšové, jejího cvičení a mobilizacím, k zásadnímu zlepšení stavu:

• funkční vertebrogenní potíže (i na podkladě strukturálních změn)
• skolióza u dětí mladších patnácti let
• bolesti kostrče, artróza kyčlí
• nepřítomnost krve během menstruace mladých žen
• bolestivé zevní pohlavní orgány
• bolestivá či nepravidelná menstruace
• absence orgasmu, bolest způsobená pohlavním styku,
• hypoplazie dělohy (malá, nevyvinutá)
• zakloněná (obrácená) děloha
• neprůchodnost vejcovodů
• neschopnost otěhotnět (léčba funkční sterility)
• opakované aborty (potraty), neschopnost donosit plod
• modifikované cviky v těhotenství usnadňující porod
• obstipace (zácpa)
• zlepšení kvality spermií
• pomočování u žen

Účinky léčby
• U ženské sterility metoda dosahuje úspěšnosti (otěhotnění) 30-33 %. Pacientky se ale mimo jiné zbavují i těžkostí, mezi něž patří: bolesti hlavy, páteře a bolestivá menstruace.
• Statistika dokládá, že pravidelným cvičením metody Ludmily Mojžíšové je dosaženo až 100% úspěšnosti při léčbě inkontinence u žen, kdy dochází ke znatelnému zlepšení stavu
pacientek, dále u pacientů se strukturálními vertebrogenními obtížemi je potvrzené zlepšení u 70-80 % případů a v případě 60% mladých dívek s absencí menstruačního krvácení  byla
metoda úspěšná v řešení tohoto problému.
• Zlepšení o 37 % u mužů s problémy sníženého množství spermií.
• Samotná úspěšnost metody je v úzké závislosti na odhodlanosti muže/ženy pro pravidelné každodenní cvičení (ale záleží také na četnosti problémů, velikosti patologického nálezu,
věku pacienta aj.).